Labor force

« Back to Glossary Index

Lực lượng lao động: tổng số những người lao động, bao gồm cả những người đang có việc làm và những người thất nghiệp.

« Back to Glossary Index
Translate »