Investment

« Back to Glossary Index

Đầu tư: chi mua máy móc thiết bị, tồn kho, và cấu trúc cơ sở hạ tầng, bao gồm cả việc các hộ gia đình mua nhà mới.

« Back to Glossary Index
Translate »