Internalizing the externality

« Back to Glossary Index

Nội hóa ngoại tác: làm thay đổi các động cơ sao cho các cá nhân tính đến tác động ngoại tác trong hành vi của họ

« Back to Glossary Index
Translate »