Informational efficiency

« Back to Glossary Index

Tính hiệu quả thông tin: việc mô tả giá cả tài sản phản ánh một cách hợp lý từ tất cả các thông tin hiện hữu.

« Back to Glossary Index
Translate »