Inflation tax

« Back to Glossary Index

Thuế lạm phát: doanh thu của chính phủ từ việc tạo ra tiền.

« Back to Glossary Index
Translate »