Inflation

« Back to Glossary Index

Lạm phát: sự gia tăng mức giá chung của nền kinh tế.

« Back to Glossary Index
Translate »