Inferior good

« Back to Glossary Index

Hàng hóa thứ cấp: một hàng hóa mà với các yếu tố khác không đổi, thu nhập tăng làm giảm lượng cầu

« Back to Glossary Index
Translate »