Indifference curve

« Back to Glossary Index

Đường bàng quan: đường biểu diễn những gói hàng hóa đem lại cùng một mức độ thỏa mãn

« Back to Glossary Index
Translate »