Indexation

« Back to Glossary Index

Chỉ số hóa: sự hiệu chỉnh tự động theo luật pháp hay theo hợp đồng của một khoản tiền (đô la chẳng) hạn do ảnh hưởng của lạm phát.

« Back to Glossary Index
Translate »