Income elasticity of demand

« Back to Glossary Index

Độ co giãn của cầu theo thu nhập: thước đo về mức độ thay đổi của lượng cầu của một loại hàng hóa do thu nhập của người tiêu dùng thay đổi, được tính bằng cách lấy phần trăm thay đổi lượng cầu chia cho phần trăm thay đổi của thu nhập.

« Back to Glossary Index
Translate »