Income effect

« Back to Glossary Index

Tác động thu nhập: thay đổi trong tiêu dùng do thay đổi về giá làm cho người tiêu dùng dịch chuyển đến một đường bàng quan cao hơn hoặc thấp hơn

« Back to Glossary Index
Translate »