Incentive

« Back to Glossary Index

Động cơ, động cơ khuyến khích: một yếu tố nào đó thôi thúc một cá nhân hành động

« Back to Glossary Index
Translate »