In-kind transfer

« Back to Glossary Index

Chuyển nhượng dưới dạng hàng hóa: chuyển nhượng cho người nghèo dưới hình thức hàng hóa và dịch vụ chứ không phải tiền

« Back to Glossary Index
Translate »