Imports

« Back to Glossary Index

Nhập khẩu: hàng hóa được sản xuất ở nước ngoài và được bán lại trong nước.

« Back to Glossary Index
Translate »