Implicit costs

« Back to Glossary Index

Chi phí ẩn: những chi phí đầu vào không đòi hỏi doanh nghiệp phải chi tiền ra để trả

« Back to Glossary Index
Translate »