Horizontal equity

« Back to Glossary Index

Công bằng theo chiều ngang: ý tưởng cho rằng những người nộp thuế với năng lực đóng thuế như nhau nên nộp một khoản thuế như nhau

« Back to Glossary Index
Translate »