Gross domestic product (GDP)

« Back to Glossary Index

Tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm nội địa: giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định.

« Back to Glossary Index
Translate »