Government purchases

« Back to Glossary Index

Mua sắm của chính phủ: chi mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủ các cấp liên bang, bang và địa phương.

« Back to Glossary Index
Translate »