GDP deflator

« Back to Glossary Index

Chỉ số khử lạm phát GDP, chỉ số khử giá GDP, chỉ số giảm giá GDP, chỉ số giảm phát GDP: thước đo về mức giá chung được tính bằng cách lấy GDP danh nghĩa chia cho GDP thực rồi nhân với 100.

« Back to Glossary Index
Translate »