Game theory

« Back to Glossary Index

Lý thuyết trò chơi: môn học về hành vi của con người trong những tình huống có tính chiến lược

« Back to Glossary Index
Translate »