Future value

« Back to Glossary Index

Giá trị tương lai: tổng số tiền trong tương lai mà khoản tiền hiện tại sẽ mang lại ứng với mức lãi suất phổ biến cho trước.

« Back to Glossary Index
Translate »