Fundamental analysis

« Back to Glossary Index

Phân tích cơ bản, Phân tích nền tảng doanh nghiệp: nghiên cứu về những báo cáo hạch toán của một công ty và những triển vọng tương lai để xác định giá trị công ty đó.

« Back to Glossary Index
Translate »