Free rider

« Back to Glossary Index

Kẻ ngồi không hưởng lợi, kẻ thụ hưởng miễn phí: người nhận được lợi ích từ một hàng hóa nhưng không trả tiền

« Back to Glossary Index
Translate »