Fractional-reserve banking

« Back to Glossary Index

Hệ thống ngân hàng dự trữ một phần: một hệ thống ngân hàng mà ở đó các ngân hàng chỉ nắm giữ một tỷ phần nhỏ tiền gửi dưới dạng dự trữ.

« Back to Glossary Index
Translate »