Fisher effect

« Back to Glossary Index

Hiệu ứng Fisher: sự điều chỉnh với tỷ lệ 1:1 của lãi suất danh nghĩa theo tỷ lệ lạm phát.

« Back to Glossary Index
Translate »