Fiscal policy

« Back to Glossary Index

Chính sách tài khóa: Việc xác định mức độ chi tiêu chính phủ và thu thuế của các nhà hoạch định chính sách của chính phủ.

« Back to Glossary Index
Translate »