Firm-specific risk

« Back to Glossary Index

Rủi ro doanh nghiệp có tính đặc thù: loại rủi ro mà nó chỉ tác động đến một doanh nghiệp riêng lẻ.

« Back to Glossary Index
Translate »