Financial system

« Back to Glossary Index

Hệ thống tài chính: một nhóm những định chế tài chính trong một nền kinh tế giúp nối kết giữa tiết kiệm của người này với đầu tư của người khác.

« Back to Glossary Index
Translate »