Financial markets

« Back to Glossary Index

Các thị trường tài chính: những định chế tài chính nơi mà những người tiết kiệm có thể cung cấp trực tiếp các dòng tiền đến những người đi vay.

« Back to Glossary Index
Translate »