Financial intermediaries

« Back to Glossary Index

Các trung gian tài chính: các định chế tài chính nơi mà những người tiết kiệm có thể cung cấp gián tiếp các dòng tiền của mình đến những người đi vay.

« Back to Glossary Index
Translate »