Finance

« Back to Glossary Index

Tài chính: là lĩnh vực nghiên cứu cách thức người ta đưa ra các quyết định liên quan đến việc phân bổ nguồn lực theo thời gian và xử lý rủi ro.

« Back to Glossary Index
Translate »