Fiat money

« Back to Glossary Index

Tiền pháp định: tiền không có giá trị thực chất mà chúng được sử dụng như tiền là do sắc lệnh của chính phủ.

« Back to Glossary Index
Translate »