Factors of production

« Back to Glossary Index

Các yếu tố sản xuất: những đầu vào dùng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ

« Back to Glossary Index
Translate »