Externality

« Back to Glossary Index

Ngoại tác: tác động không được bù đắp của hành vi một người đối với phúc lợi của một người ngoài cuộc

« Back to Glossary Index
Translate »