Exports

« Back to Glossary Index

Xuất khẩu: các hàng hóa được sản xuất trong nước và bán ở nước ngoài.

« Back to Glossary Index
Translate »