Explicit costs

« Back to Glossary Index

Chi phí sổ sách: những chi phí cho yếu tố đầu vào đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ tiền ra chi trả

« Back to Glossary Index
Translate »