Excludability

« Back to Glossary Index

Tính loại trừ, khả năng loại trừ: đặc tính của một loại hàng hóa mà khi có một người sử dụng thì có thể ngăn cản người khác thụ hưởng nó.

« Back to Glossary Index
Translate »