Equilibrium quantity

« Back to Glossary Index

Lượng cân bằng: lượng cung và lượng cầu tại mức giá cân bằng.

« Back to Glossary Index
Translate »