Equilibrium

« Back to Glossary Index

Cân bằng: trạng thái tại đó giá thị trường đạt được ở mức mà lượng cung bằng với lượng cầu.

« Back to Glossary Index
Translate »