Equality

« Back to Glossary Index

Bình đẳng: đặc tính về việc phân phối sự thịnh vượng kinh tế một cách đồng nhất giữa các thành viên trong xã hội.

« Back to Glossary Index
Translate »