Efficient scale

« Back to Glossary Index

Quy mô hiệu quả: mức sản lượng tối thiểu hóa tổng chi phí bình quân

« Back to Glossary Index
Translate »