Efficient market hypothesis

« Back to Glossary Index

Giả thuyết thị trường hiệu quả: lý thuyết cho rằng giá cả tài sản phản ánh tất cả các thông tin có sẵn công khai về giá trị của tài sản đó.

« Back to Glossary Index
Translate »