Efficiency

« Back to Glossary Index

Tính hiệu quả, hiệu quả: đặc tính theo đó xã hội đạt được mức cao nhất có thể từ nguồn lực khan hiếm.

« Back to Glossary Index
Translate »