Economies of scale

« Back to Glossary Index

Lợi thế kinh tế do quy mô, lợi thế kinh tế theo quy mô: thuộc tính mà theo đó tổng chi phí bình quân giảm khi sản lượng tăng

« Back to Glossary Index
Translate »