Economics

« Back to Glossary Index

Kinh tế học: môn học nghiên cứu cách thức một xã hội quản lý các nguồn lực khan hiếm.

« Back to Glossary Index
Translate »