Economic profit

« Back to Glossary Index

Lợi nhuận kinh tế: tổng doanh thu trừ tổng chi phí, bao gồm cả chi phí sổ sách và chi phí ẩn

« Back to Glossary Index
Translate »