Dominant strategy

« Back to Glossary Index

Chiến lược thống soái: chiến lược tốt nhất cho một người chơi, bất kể người chơi kia lựa chọn chiến lược nào

« Back to Glossary Index
Translate »