Diversification

« Back to Glossary Index

Sự đa dạng hóa rủi ro: sự giảm đi của rủi ro đạt được bằng cách thay thế một rủi ro đơn lẻ bằng một số lượng lớn những rủi ro nhỏ hơn và không có liên quan với nhau.

« Back to Glossary Index
Translate »