Diseconomies of scale

« Back to Glossary Index

Bất lợi kinh tế do quy mô: thuộc tính mà theo đó tổng chi phí bình quân tăng khi sản lượng tăng

« Back to Glossary Index
Translate »