Discrimination

« Back to Glossary Index

Phân biệt đối xử: việc cung cấp những cơ hội khác nhau cho những cá nhân giống nhau, chỉ khác nhau về chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc những thuộc tính cá nhân khác

« Back to Glossary Index
Translate »